Med hjälp av Malmö Mot Diskriminering har två av Längtans styrelseledamöter Elisabeth M Marttala och Peter Turkalj glädjande nyheter!

Kammarrätten i Göteborg meddelar prövningstillstånd för deras fall mot Region Skåne där dom blivit nekade assisterad befruktning p.g.a en åldersgräns.
Läs artikeln och nedan finner ni deras svar till sektionschefen på RMC i Malmö.

http://www.sydsvenskan.se/…/aldersdiskriminering-att-neka-i…

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL) GAV 2014 NATIONELLA REKOMMENDATIONER OM ÅLDERSGRÄNSER FÖR ASSISTERAD BEFRUKTNING INOM OFFENTLIG VÅRD.

KOMMENTAR:
1. Detta medför en statlig styrning av individers familjeplanering.
Ett faktum är att om min manliga partner varit 42 och jag som kvinna 38, så hade vi fått erhålla offentligt finansierad vård.

2. Om jag haft en kvinnliga partner som varit 38 år gammal, så hade vi även då fått erhålla denna vård.

3. I de nya riktlinjerna har man höjt mannen/partners åldersgräns till 56 år. Detta innebär att dennes partner måste vara under 40 år för att erhålla statligt finansierad vård. Men det innebär att par som är jämgamla och passerat 40 blir utan vård.

“DE NATIONELLA BESLUTEN ÄR BASERADE PÅ CHANSEN ATT BLI GRAVID EFTER EN VISS ÅLDER, TYVÄRR KAN VI INTE ÄNDRA PÅ BIOLOGIN, KOMMENTERAR MARGARETA KITLINSKI, SEKTIONSCHEF PÅ REPRODUKTIONSMEDICINSK CENTRUM I MALMÖ.”

MARGARETA KITLINSKI PEKAR PÅ EN GRAVIDITETSFREKVENS PÅ BARA TRE-FEM PROCENT EFTER 40 ÅRS ÅLDER, OCH ATT MÅNGA SOM FÅR BARN I DEN ÅLDERN ÄR OMFÖDERSKOR, SAMT ATT MISSFALLSRISKEN OCH RISKEN FÖR KOMPLIKATIONER ÖKAR REJÄLT HOS KVINNOR ÖVER 40 ÅR.”

KOMMENTAR:

4. Frågan är vad de de 3-5 % är baserade på och i vilken del av 40+ skalan Margareta refererar till nämns inte. Heller inte om de procenten är baserade per cykel vid samlag eller vid IVF med egna ägg eller med donerade. Det finns inget vetenskapligt stöd som styrker en skarp åldersgräns. Den fertila förmåga är individuell. Visst minskar möjligheterna med åldern per cykel generellt, äggen blir färre och kvalitén kan bli sämre – men principiellt är en kvinna fertil tills att hon går in i menopaus. I Sverige räknar man att en kvinna är fertil tills 49 års ålder och att den generella menopaus åldern är 51 år.
Men vi vill återigen poängtera att varje kvinnas och mans fertilitet är individuell.

5. äggdonation är lagligt i Sverige för att kunna hjälpa kvinnor utan egna ägg eller dem med sämre äggkvalité.
Dock är det enbart Universitets sjukhus som får utföra denna vård och då alla Universitets sjukhus är i offentlig regi, så går dem efter SKLs riktlinjerna vilket innebär att det enbart är kvinnor under 40 år som får tillgång till äggdonation.

Innan SKLs rekommendationerna fastställdes så fanns det publicerad amerikansk forskning som visar att kvinnor upptill 47 års ålder med donerade ägg har ca 50 % chans till en graviditet.

Komplikationerna ökar men att säga rejält är en överdrift. Procentuellt ökar det men marginellt. Först efter kvinnans menopaus som riskerna ökas rejält.

6. Om SKL anser att komplikationerna ökar rejält efter 40 år kan man fråga sig varför den offentligt finansierade vården utför assisterad befruktning på kvinnor fram till 45 års dagen? (så länge hon blivit inskriven innan 40).

7. Totalt handlar det om att 1-1,5 procent av graviditeterna får den olyckliga utgången att barnet dör i magen eller under den första levnadsmånaden, jämfört med en 0,6 procent för kvinnor i 20-årsåldern, säger Bo Jacobsson.

En studie från Sahlgrenska akademin där resultaten av alla graviditeter i Sverige mellan 1987 och 2001 har analyserats. Utgången av graviditeterna hos kvinnor i åldrarna 40-44 år och 45 år eller äldre har jämförts med kvinnor i åldrarna 20-29 år.Resultaten visar att sex av 1 000 barn födda av kvinnor i 20-årsåldern dör i magen (efter 28 veckors graviditet eller senare) eller under de första 28 dagarna efter förlossningen. Motsvarande antal för kvinnor i åldern 40-44 år är elva och för kvinnorna som är över 45 år är siffran 17. – Samtidigt vill jag betona att den reella risken är väldigt låg, säger Bo Jakobsson. Totalt handlar det om att 0,5-1,5 procent av graviditeterna slutar så olyckligt.

8. Vi bör fråga oss varför Sverige har en av världens lägsta åldersgränser för kvinnor vad det gäller assisterad befruktning.
Exempelvis föreslår European Society for Human Reproductive and Embryology (ESHRE) en åldersgräns på 50 år för återförande av egna frysförvarade eller donerade ägg, medan etikkommittén vid American Society of Reproductive Medicine (ASRM) i sina nya riktlinjer anger att kvinnor mellan 50-54 år i vissa fall kan vara kandidater för äggdonation om de medicinska förhållandena är fördelaktiga.

9. Kvinnor som har möjligheten kommer att vända sig till utlandet för denna vård oavsett vilken åldersgräns man sätter i Sverige. När dessa gravida kvinnor återkommer till Sverige så kommer ändå den svenska vården att få ta hand om dessa graviditeter. Det finns ingen åldersgräns för hur gammal en kvinna får vara för att bära och föda ett barn – så varför skall det finnas åldergränser för att möjliggöra graviditeter?

Faktum är att åldersrekommendationerna medför att många landsting stryper all vård som kan ha ngt med assisterad befruktning att göra.

Är det etiskt rätt att skillnaderna får vara så stora för dessa individer som har samma sjukdom(ofrivillig barnlöshet)? Förutom att hon och hennes eventuella partner blir nekade assisteradbefruktning så blir dem utan den vård som kan underlätta för dem att bli gravid. Man nekas även utredningar där man kan få reda på vad missfallsorsaken är och den eventuella orsaken till varför man inte blir gravid.

Annat man blir nekad är; läkemedel på högkostnadsskydd(ca 15000 SEK/IVF), undersökningar, provtagningar, ägg-och spermadonation m.m.

Borde man inte istället för att sätta åldersgränser, se till individen och dennes förutsättningar och ge dessa en adekvat och säker vård? Vem tar ansvar för dem kvinnor som t.ex får komplikationer p.g.a av utländsk fertilitetsvård?

Är det rimligt att man ifrån en ålder till en annan blir ifråntagen möjligheterna till att bilda familj med barn? Är det i linje med vård på lika villkor?

TILL SLUT:

Inte någongång under min mest fertila tid har någon inom vården undersökt mina fertila möjligheter eller gett mig information om kvinnans fertilitet eller om fertilitetsproblematik. Även Staten har inte informerat om att det fanns en åldersgräns för assisterad befruktning.

Sverige har sedan början av 90-talet haft problem med att för få barn föds. Sedan dess har det gått upp och ner men generellt har det varit för låga födselantal.
Var detta p.g.a att generation X(60-70-talister) som var unga då inte ville ha barn?

Nej, flera undersökningar som gjorts visar det motsatta. Varför har då så många väntat?

Det finns flera aspekter på det; låg konjunktur, annat sätt att leva än tidigare generationer, fler studerande kvinnor, osäkrare anställningar, fri abort och massiv preventions information om att skydda sig emot oönskade graviditeter fick denna generation att tro att det var lätt att bli gravid och att man alltid själv kunde välja när en graviditet passar en bäst.

Trots att studier visade på låg fertilitetskunskap hos denna generation så kan man ifrågasätta varför inte staten införde åtgärder?
Kanske för att man trodde att det skulle lösa sig av sig själv.
Nej, man har varit medvetna om att ofrivillig barnlöshet skulle växa bland kvinnor över 45 år och man har låtit det ske. Man hade kunnat och kan fortfarande sätta in insatser men väljer Istället att strypa vården och lägger skulden på dessa kvinnor och deras eventuella partner.

Det är samhällets ansvar att informera sina medborgare om den reproduktiva hälsan.

SRR:
De sexuella och reproduktiva rättigheterna (SRR) är helt centrala i en människas liv. De innefattar rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Du ska själv få välja vilken typ av relation du vill ha och med vem, om och när du vill ha sex – och med vem. Du ska själv få bestämma om och i så fall med vem du ska gifta sig med, om och när och med vem du vill skaffa barn. Du ska också ha tillgång till information, preventivmedel, rådgivning, hälsoservice och vård.

Sexuella och reproduktiva rättigheter ställer krav på stater att säkerställa varje persons möjlighet att kunna fatta beslut om sin kropp, sexualitet och reproduktion utan att utsättas för diskriminering, tvång, våld eller andra typer av sanktioner.

FAKTARUTA:

Kvinnors fertilitet avtar med stigande ålder p.g.a. att äggkvaliteten generellt sätt försämras efter 30-års ålder. Det finns dock stora individuella skillnader, vissa kan utan problem bli gravida vid 40 år, andra kan ha svårigheter redan när de är 25 år. Vid IVF-behandling har man gjort studier på andelen levande födda barn i relation till egna ägg respektive donerade ägg vid olika åldrar. Vid jämförelsen kan man tydligt se att kvaliteten på kvinnans ägg har större betydelse än kvinnans ålder. En äldre kvinna har alltså goda chanser att lyckas med behandlingen om hon använder donerade ägg, men betydligt lägre chans om hon använder sina egna. Snittåldern för menopaus för kvinnor är i dag vid 51 år.135 Det är dock mycket ovanligt att en kvinna blir gravid genom samlag när hon närmar sig 50 år. Även mäns förmåga att bli förälder avtar med åldern då spermiekvaliteten försämras.

I en rapport från USA år 2009 så visar det att kvinnor som var 43 år hade ca 10-15% chans med IVF att bli gravida med egna ägg. Om hon fick donerade ägg så hade hon mer än 50% chans och kvinnor över 47 års ålder hade ca 50% chans.

Källa: Centers for Disease Control and Prevention, CDC, USA, ART Success Rates Report 2009.

Bo Jacobsson, docent och överläkare vid kvinnokliniken på Sahlgrenska sjukhuset, har intresserat sig särskilt för äldre blivande mammor. Han understryker att även om det finns en 50-procentig ökad risk för vissa komplikationer, som havandeskapsförgiftning, så handlar det fortsatt om mycket låga tal.
– Det viktigaste budskapet är att riskerna är fortsatt små, menar han.
De förhöjda riskerna spänner över allt från det värsta scenariot; att barnet dör sent i graviditeten alternativt inom de första sju dagarna, till att den gravida kvinnan drabbas av högt blodtryck, moderkaksavlossning, blodpropp och diabetes. Tvillingfödslar blir också vanligare, vilket i sig utgör en risk. Fler äldre kvinnor riskerar också utdragna förlossningar.
– Totalt handlar det om att 1-1,5 procent av graviditeterna får den olyckliga utgången att barnet dör i magen eller under den första levnadsmånaden, jämfört med en 0,6 procent för kvinnor i 20-årsåldern, säger Bo Jacobsson.
en studie från Sahlgrenska akademin där resultaten av alla graviditeter i Sverige mellan 1987 och 2001 har analyserats. Utgången av graviditeterna hos kvinnor i åldrarna 40-44 år och 45 år eller äldre har jämförts med kvinnor i åldrarna 20-29 år.Resultaten visar att sex av 1 000 barn födda av kvinnor i 20-årsåldern dör i magen (efter 28 veckors graviditet eller senare) eller under de första 28 dagarna efter förlossningen. Motsvarande antal för kvinnor i åldern 40-44 år är elva och för kvinnorna som är över 45 år är siffran 17.- Samtidigt vill jag betona att den reella risken är väldigt låg. Totalt handlar det om att 0,5 – 1,5 procent av graviditeterna slutar så olyckligt, säger Bo Jacobsson, medicin doktor vid Sahlgrenska akademin.

Källa: http://www.dn.se/sthlm/storre-risk-foda-barn-efter-40/
Källa: http://www.forskning.se/…/storre-risk-att-barn-till-mammo…/…

BARNLÖSHETEN I SVERIGE ÖKAR

På trettio år har andelen barnlösa personer i 45-årsåldern ökat från 12 procent till 15 procent. Och Statistiska centralbyrån, SCB, uppskattar att siffran kommer att stiga ytterligare de närmaste åren. Det innebär att runt var sjätte kvinna i fertil ålder inte kommer att få några barn. I storstäderna är andelen barnlösa kvinnor ännu högre – där handlar det om var fjärde kvinna som förblir barnlös.
Men statistiken talar för att den växande barnlösheten i stor utsträckning är ofrivillig. I en undersökning av SCB från 2001 uppgav 95 procent av de tillfrågade 23-åriga kvinnorna (och 94 procent av männen) att de trodde att de skulle skaffa barn någon gång. Ingen av de tillfrågade trodde att de aldrig skulle få barn. Även högre upp i åldrarna var det få som inte trodde att de skulle få barn; av 32-åriga kvinnor var det bara fyra procent och motsvarande siffra för män var fortfarande noll.
Att de flesta vill ha barn visar också den gallupundersökning som Fokus lät utföra förra vintern. På den hypotetiska frågan »Om du tänker dig in i situationen att du var i åldern 25–45 år, vilken familjetyp skulle du helst leva i?« svarade 82 procent av de tillfrågade att de föredrog konstellationen »tillsammans med partner och barn«. Ytterligare två procent föredrog att vara singel med barn.

Källa: Forskning & Framsteg

SMER(Statens medicin-etiska råd) fick i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport angående assisterad befruktning som presenterades 2013.
I rapporten skriver rådet att det visserligen är mindre chans att bli gravid efter 30 års ålder – statistiskt sett.

Men detta gäller inte på individnivå. Det finns kvinnor som utan problem blir gravida vid 40 år medan andra har svårt redan vid 25 år, skriver rådet. Kvaliteten på kvinnans ägg har större betydelse än kvinnans ålder och i dag finns bra metoder för att undersöka varje kvinnas äggstockar.
Riskerna med en graviditet vid högre ålder är inte heller så stora att det motiverar en åldersgräns på 38 år, enligt rådet. Först hos kvinnor över 50 år talar man om högre risker.

Källa: www.smer.se/…/assisterad-befruktning-etiska-aspekter-rappo…/

VÄNTAN KAN LEDA TILL BARNLÖSHET
18 nov, 2005

Fler väntar med att skaffa barn till de är över 30 år. Men både kvinnor och män underskattar ålderns påverkan på fertiliteten, vilket kan leda till ofrivillig barnlöshet, enligt en ny studie. På barnavårdcentralen Mama Mias föräldragrupp på Östermalm är de flesta nyblivna mammorna i 35-årsåldern.

Macki Vesterlund med dottern Julia samt Jenny Carlstedt med dottern Ellen får lära sig mycket matnyttigt för en förstagångsmamma på barnavårdcentralen Mama Mias föräldragrupp. De är båda i 35-årsåldern och ser många fördelar med att bli mamma sent i livet.
I hela Sverige har medelåldern för förstföderskor stadigt höjts under många år. Allra äldst är förstagångsmammorna i Stockholm, medelåldern förra året låg på 30,3 år.
En studie från Uppsala universitet där 401 studenter intervjuats visar att nästan alla vill ha barn, men tänker skaffa dem relativt sent i livet.
En tredjedel av kvinnorna vill ha sitt första barn mellan 30 och 34 års ålder, då fertiliteten redan börjat sjunka hos de flesta. Samtidigt överskattar studenterna förmågan att bli med barn, framförallt när de blir äldre.
– Den stora faran med den här okunskapen är att många kan bli ofrivilligt barnlösa eller att de kanske inte hinner skaffa så många barn som de vill ha, säger Claudia Lampic, docent vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
Till exempel tror en fjärdedel av männen och en femtedel av kvinnorna att ett par där kvinnan är mellan 35 och 40 år gammal har mellan 70 och 100 procent chans till graviditet. Den verkliga siffran är 50 till 59 procent.
Samtidigt tror en tredjedel av männen att en kvinnas förmåga att bli gravid inte sjunker rejält förrän efter 45 års ålder, medan den verkliga åldern är mellan 35 och 39 år.
Enligt Claudia Lampic krävs det mer information till unga människor så att de har riktiga fakta när de beslutar att skjuta upp barnafödandet.

källa: www.svd.se/vantan-kan-leda-till-barnloshet

Share