Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 


Reproduktiva rättigheter 

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), ett dokument som fastställer mänskliga rättigheter, slår fast att diskriminering av kvinnor ska avskaffas. Konventionen säkerställer, med jämställdheten som grund, rätten att fritt och under ansvar bestämma om antalet barn och tidrymden mellan havandeskapen samt att få tillgång till upplysning och utbildning liksom till de medel som erfordras för att kunna utöva denna rätt.
Sveriges regering står bakom dessa definitioner av reproduktiva rättigheter.

Stärka kvinnors och flickors makt att forma samhället och sina egna liv 

Sveriges arbete för att främja jämställdhet utgår från ett könsmaktsper- spektiv och målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och ansvar.

Stater har ett ansvar att garantera att allas rättigheterskyddas och att kvinnor har såväl tillgång till kunskap om sina rättigheter som makt att utöva dem. Det handlar om frihet från tvång och rädsla, rätt att bestämma över den egna kroppen samt frihet från sexuellt utnyttjande och ofredande. Insatser som syftar till att öka kvinnors och flickors, men också mäns och pojkars, kunskap om sexualitet och reproduktion skapar bättre förutsätt- ningar för att de ska kunna åtnjuta sina rättigheter.

Sexuella rättigheter 

FN:s kommission för mänskliga rättigheter har slagit fast att om kvinnor- na fick mer makt skulle deras förmåga att skydda sig mot våld stärkas4.

Sexuella rättigheter omfattar, enligt Sverige, dessutom redan erkända mänskliga rättigheter, till exempel rätten till privatliv5 och personlig säker- het6. Grundläggande för mänskliga rättigheter är att en individs rättigheter inte får göra intrång i någon annans. I sexuella relationer eller frågor som rör sexualitet och reproduktion måste den personliga och fysiska integriteten respekteras.

Mot bakgrund av detta definierar Sveriges regering sexuella rättigheter som att alla människor, oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, eller sexuell läggning, har rätt till sin egen kropp och sexualitet.

Hälso- och sjukvård 

Sverige anser att en icke-diskriminerande, bred och allsidig hälso- och sjuk- vård, är en förutsättning för allmän tillgång till SRHR. Den här typen av vård är en hörnsten för att garantera alla människors rätt, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, till sina egna kroppar, till att bestämma om och när de vill skaffa barn och grundläggande för att kvinnor inte ska riskera sitt liv vid en graviditet och förlossning.
En fungerande vård som är tillgänglig för alla är även en hörnsten för att kunna förebygga och behandla hiv, aids och STI, i synnerhet för de mest utsatta. Bristen på hälso- och sjukvård orsakar lidande, död och oförutsedda utgifter helt i onödan.

Juridiska insatser 

Samarbete kring lagstiftning och rättsskydd är ett annat viktigt arbetsområde för Sverige. Ett fungerande rättssystem och skyddande lagstiftning som ut- går från mänskliga rättigheter samt att medborgare har kunskap och makt att utöva dessa rättigheter är grundläggande för att individer ska kunna åt- njuta sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

Det krävs ett tydligare könsperspektiv i främjandet av rättssamhället och dess principer i postkonfliktsituationer, som på längre sikt också kan bidra till att förebygga våld och kränkningar av kvinnors och flickors SRHR i ett breda- re perspektiv, även när det gäller arbetet med att bekämpa människohandel.

Utvalda punkter

• Sverige verkar för att alla kvinnor ska har makt över de beslut som rör deras liv och hälsa.

• Sverige driver att alla människor ska ha tillgång till reproduktiv hälsoservice.

• Sverige driver frågan om offentliga finansieringssystem som garanterar alla tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

• Sverige stödjer lagreformer som syftar till att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla.

http://www.regeringen.se/contentassets/4f3bb66cc7a64b6695a690f876830942/sveriges-internationella-politik-for-sexuell-och-reproduktiv-halsa

Share