Idag är det FN-dagen.

Längtan vill påminna Sveriges regering om artikel 12 punkt 1 i avskaffade av all slags diskriminering av kvinnor.

”FN Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor”

Antagen den 18 december 1979

Artikel 12

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor när det gäller hälsovård för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive sådan som avser familjeplanering.”

Längtan anser att Sverige bryter mot mänskliga rättigheter vad det gäller assisterad befruktning. Vi anser att man bör avskaffa SKLs åldersrekommendationer där kvinnor endast får vård upp till 40 år medan män får vård upptill 56 års ålder.

En åldersdifferens på 16 år mellan könen.

En ofrivilligt barnlös skall ha samma möjligheter att få vård oavsett kön.

Detta är inget annat än kvinnodiskriminering.

Share