ÅLDERSREGLERNA STRIDER MOT DISKRIMINERINGSLAGEN
MmD (Malmö mot Diskriminering) har anmält delar i SKLs regelverk till DO – Längtan har undertecknat och stödjer denna anmälan.

Anmälan om diskriminering i samband med ansökan om vård med anledning av barnlöshet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antog den 19:de maj 2016 en nationell rekommendation gällande offentlig finansierad assisterad befruktning. Syftet med rekommendationen är, enligt SKL, att skapa en enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande till patienter som genomgår/söker behandling för ofrivillig barnlöshet. Målet är att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik vård.

SKL:s rekommendation gäller för samtliga vårdsökande; olikkönade par, samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor. Rekommendationen innefattar åldersregler som avgränsar vilka som kan få ta del av vården.

De övre åldersgränserna som anges är 40 år för kvinnan att komma in i behandling och om kvinnan har en manlig partner så är den övre åldersgränsen för fertilitetsbevarande åtgärder 56 år för honom. Den undre åldersgränsen på 25 år gäller för både den behandlade kvinnan och en eventuell partner.

Undertecknande av denna anmälan anser att åldersreglerna i rekommendationen innebär diskriminering som har samband med ålder och att de även i praktiken innebär diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Vidare innefattar rekommendationen andra delar som kan leda till diskriminering som har samband med kön, på den grunden att en person ändrat könstillhörighet.

Anmälnings punkter:

1. Sexuell läggning
2. Den nedre åldersgränsen
3. Den övre åldersgränsen för den behandlade kvinnan
4. Den övre åldersgränsen för partner
5. Exkluderande språkbruk riskerar att leda till diskriminering i praktiken

De åldersregler som idag tillämpas inom svensk sjukvård avseende vem som får ta del av vård vid barnlöshet har stora konsekvenser för många individer i Sverige. För många är den svenska sjukvården den enda möjligheten att överhuvudtaget få egna barn. Att bli förälder är för många det största som händer i livet och de begränsningar som åldersreglerna innebär gör att enskilda individer ställs utanför möjligheten till det.

För dem som inte får ta del av den offentligt finansierade sjukvården återstår att söka vård hos privata vårdgivare. Detta innebär att möjligheten att bli förälder blir en fråga som helt avgörs av den enskilda individens ekonomiska förutsättningar att bekosta privat vård. Då det finns tydliga uttalanden från såväl lagstiftaren som Statens medicinsk etiska råd om att kronologiska ålderbedömningar inte bör tillämpas för avgränsningar av denna vård och eftersom de rekommendationer som SKL tagit fram i vissa delar vilar på en felaktig tolkning av annan lagstiftning så bör det ifrågasättas huruvida åldersregeln överhuvudtaget är förenliga med diskrimineringslagens förbud mot åldersdiskriminering.

Det finns även, vilket har framkommit avseende t.ex. Region Skånes tillämpning av den undre åldersgränsen, en överhängande risk att otillåten särbehandling sker mellan de olika grupperna av vårdsökanden med följden att otillåten särbehandling kopplad till sexuell läggning sker.

Det har även förekommit missuppfattningar kopplat till vilken vård en person som har ändrat könstillhörighet har rätt till i samband med vård vid barnlöshet varvid det är påkallat att SKL i sina rekommendationer tydliggör detta för att undvika att otillåten särbehandling i praktiken sker.

Anmälan av: Malmö mot Diskriminering
Undertecknad av: LÄNGTAN, RFSU, RFSL, Örebro rättighetscenter och Byrån mot diskriminering i Östergötland.

Share