När man skall erhålla ägg- eller spermadonation i Sverige får det behandlande paret gå igenom psykisk utvärdering samt tittar man på deras socioekonomiska förutsättningar.
Om man hade gjort detta med par som får barn på konventionellt sätt hade man ansett att det var kränkande, oetiskt och att det stridit mot mänskliga rättigheter.

Utdrag ur SKL:
”Läkaren ska pröva om det är lämpligt att den assisterade befruktningen äger rum med hänsyn till parets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden. Vidare framgår det att assisterad befruktning i dessa fall endast får utföras, om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.”

Share