FN-konventionen om Mänskliga Rättigheter.

Artikel 12
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor när det gäller hälsovård för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive sådan som avser familjeplanering.

Artikel 16 e)
lika rätt att fritt och under ansvar bestämma om antalet barn och tid rymden mellan havandeskapen samt att få tillgång till upplysning och utbildning liksom till de medelsom erfordras för att kunna utöva denna rätt.

Källa: http://www.manskligarattigheter.se/…

Share